Mười lăm

by Mint

Người ấy

Đến cả việc trả lời tin nhắn của tôi cũng không muốn nữa

Tại sao lại đau thế này

Advertisements